ICHIBAN : Japan Work & Education Centre ภาษาญี่ปุ่น เชียงใหม่

ศูนย์ YMCA ที่ Yokohama แห่งนี้ เรามุ่งเน้นให้นักเรียนที่มาศึกษาได้รับความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกันทั้ง 4 ด้าน นั้นคือ พูด ฟัง อ่าน เขียน และเรายังสอนโดยเน้นถึงวัตถุประสงค์ของนักเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบต่อเข้ามหาวิทยาลัย สอบเพื่อเรียนต่อสถาบันวิชาชีพ เพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งทำงานในญี่ปุ่น

หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่เรียนครึ่งปี หรือ 6 เดือน