ICHIBAN : Japan Work & Education Centre ภาษาญี่ปุ่น เชียงใหม่

TOPA21st CENTURY LANGUAGE SCHOOL ( 02-260-8823-4 )

เลขที่ 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น 9 ห้อง 901/2 ซอยสุขุมวิท 25 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
1 Glas Haus Bldg., 9 Fl., 901/2 Soi Sukhumvit 25, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษา TOPA LANGUAGE SCHOOL เป็นโรงเรียนที่ขึ้นตรงกับโรงเรียน TOPA 21st CENTURY LANGUAGE SCHOOL ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโตเกียวเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพในการศึกษาอบรมภาษาญี่ปุ่นแก่นักเรียนต่างชาติเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและสามารถก้าวไปสู่การเรียนรู้ ศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ ในระดับสูงขึ้นต่อไปได้ทั้งในระดับอาชีวศึกษาปริญาตรีและปริญญาโท สถานที่ตั้งของโรงเรียน TOPA 21st CENTURY LANGUAGE SCHOOL อยู่ใกล้สถานีรถไฟโคเอนจิซึ่งห่างจากสถานีรถไฟชินจุกุ ประมาณ 7 นาทีโดยรถไฟฟ้า การคมนาคมสะดวกสบาย สภาพแวดล้อมดี บริเวณสถานีรถไฟโคเอนจิ มีร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารไทย และ FastFood เช่น KFC และ Mcdonal's นอกจากนั้น ยังมีธนาคารพาณิชย์ ที่ทำการไปรษณีย์

ในโรงเรียน TOPA 21st CENTURY LANGUAGE SCHOOL นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมด้วย อย่างเช่น
+ ทัศนศึกษาตามสถานที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นให้มากยิ่งขึ้น จะมีทั้งไปเช้า เย็นกลับ และพักค้างคืน
+ ทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับทางอำเภอซึกินามิ
+ ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในมหาวิทยาลัย

หลักสูตรระยะยาว

*** หมายเหตุ ผู้ที่ต้องการเรียนในรอบเดือนมกราคมควรจะเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานมาก่อน
เวลาเรียน แบ่งเป็น รอบเช้า (09:00 น. - 12:50 น.) และรอบบ่าย (13:10 น. - 17:00 น.)

ค่าใช้จ่ายสำหรับ 1 ปี

**รายละเอียดการสมัคร
+ ค่าสมัคร 7,000 บาท
+ ค่าแปลเอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่น 3,000 บาท

หลักสูตรระยะสั้น

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรระยะสั้น