ICHIBAN : Japan Work & Education Centre ภาษาญี่ปุ่น เชียงใหม่

Japan Tokyo International School

           ได้รับการรับรองโดยสำนักตรวจคนเข้าเมืองเป็นโรงเรียนที่ดีเยี่ยม ได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ตัวโรงเรียนตั้งอยู่ย่านชินจูกุใจกลางเมืองโตเกียว

หลักสูตร

1. หลักสูตรทั่วไป
2. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัด
3. หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
4. หลักสูตรสนทนาธุรกิจ
โดยจะมีให้เลือกเรียนทั้งแบบระยะยาวและระยะสั้น


ระยะสั้น

* ราคาค่าเรียนระยะสั้นนี้จะรวม ค่าเรียน ค่าหอพัก ค่าไฟ ค่าแก๊ส ค่าน้ำ ไว้ด้วย

ระยะยาว

ราคารวมภาษีแล้ว หน่วยเป็นเงินเยน มีการสมัครใบพำนักกับทางกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น 21,000 เยน

ช่วงเวลาที่รับสมัครภาคเรียนระยะ

สาเหตุที่ต้องสมัครตั้งแต่เนิ่นๆ เพระว่าเอกสารบางตัวต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นและต้องใช้เวลาในการเตรียมเพื่อยื่นเอกสารให้กับทางกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น เพื่อที่ทางนั้นจะได้ออกใบพำนัก