ICHIBAN : Japan Work & Education Centre ภาษาญี่ปุ่น เชียงใหม่

แนะนำโรงเรียน

* หลักสูตรพัฒนำความสามารถภาษาญี่ปุ่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

 • การเรียนติวเข้มเพื่อสอบคัดเลือก (ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางขึ้นไป) EJU, JLPT, ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเข้าทำงาน, ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการดำรงชีวิตทั่วไป การเตรียมพร้อมภาษาญี่ปุ่นในด้านอื่น ๆ
 • การเรียนเพื่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนชั้นนำของญี่ปุ่น
 • * ให้คำแนะนำเรื่องกำรศึกษาต่ออย่างละเอียด ทั้งการเตรียมพร้อมและการแก้ปัญหา

 • การเลือกสถาบันการศึกษา, การฝึกเข้ารับการสัมภาษณ์, แนะแนวการเขียนแสดงความจำนงเพื่อยื่นต่อสถานศึกษา, แนะแนวการเขียนมินิทีสีส, แนะแนวการเขียนแผนการวิจัย, ตรวจเช็คใบสมัครและเอกสาร, ส่งเอกสารเพื่อการศึกษาต่อให้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก, จัดงานแนะแนวการศึกษาต่อภายในโรงเรียนมากกว่า 3 ครั้งต่อปี อาทินิทรรศการศึกษาต่อ
 • วิชาพื้นฐาน EJU (ความรู้ทั่วไป, คณิตศาสตร์Ⅰ) : 1,000 เยน / 1ครั้ง (90นาที)
 • คอร์สมารยาทในการสมัภาษณ์, คอรส์มินิทีสิส
 • หลักสูตร

  วิธีการเข้าศึกษานั้น แต่ละคนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกำหนดการ ระยะเวลาการมีชื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนและประเภท ของวีซ่า แต่การเรียนการสอนนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการเข้าศึกษาดังกล่าว ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน การสอนได้เหมอืนกนั ส่วนการจัดชั้นเรียนนั้นขึ้นอยู่กับระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น และวัตถุประสงค์การเรียน

 • ช่วงเวลาเรียน (จันทร์ - ศุกร์ วันละ 4 คาบเรียน) ช่วงเช้า 09:00~12:30 / ช่วงบ่าย 13:00~16:30
 • ระดับต้น (3~4 เดือน)
 • ระดับต้น - กลาง (3~4 เดือน)